หน่วยประสานงานหลัก (NDA)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยประสานงานหลัก (NATIONAL DESIGNATED AUTHORITY: NDA) ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียวประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่ประสาน และติดต่อสื่อสารกับกองทุน

การเข้าถึงกองทุน GCF

กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการและแผนงานที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ของกองทุน GCF ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยหน่วยงานปฎิบัติการที่ได้รับการรับรอง (Accredited Entity: AE) สามารถพัฒนาและส่งข้อเสนอโครงการไปที่กองทุน GCF ได้ทุกเวลา

โครงการและแผนงาน

การดำเนินงานโครงการและแผนงานของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับกองทุน GCF ที่ผ่านมา ประกอบไปด้วย โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกองทุน GCF ในประเทศไทย และแนวคิดโครงการ

GCF Handbook
เอกสารเผยแพร่
คู่มือ กองทุนภูมิอากาศสีเขียว
ดาวน์โหลดเอกสาร
GCF Handbook
เอกสารเผยแพร่
กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภายใต้โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของกองทุนภูมิอากาศสีเขียวในประเทศไทย
mnre
onep
giz
Green Climate Fund