หน่วยประสานงานหลัก (NDA)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยประสานงานหลัก (NATIONAL DESIGNATED AUTHORITY: NDA) ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียวประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่ประสาน และติดต่อสื่อสารกับกองทุน

การเข้าถึงกองทุน GCF

กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการและแผนงานที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ของกองทุน GCF ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยหน่วยงานปฎิบัติการที่ได้รับการรับรอง (Accredited Entity: AE) สามารถพัฒนาและส่งข้อเสนอโครงการไปที่กองทุน GCF ได้ทุกเวลา

โครงการและแผนงาน

การดำเนินงานโครงการและแผนงานของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับกองทุน GCF ที่ผ่านมา ประกอบไปด้วย โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกองทุน GCF ในประเทศไทย และแนวคิดโครงการ

เอกสารเผยแพร่
Summary of outcomes of the 23rd meeting of the GCF Board
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารเผยแพร่
คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว ปี พ.ศ.2561 (ภาษาไทย)
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภายใต้โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของกองทุนภูมิอากาศสีเขียวในประเทศไทย
mnre
onep
giz
Green Climate Fund