ข่าวสาร/กิจกรรม

GIZ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย เพื่อให้สามารถเข้าถึงกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

รูปที่ 1 สผ.และ GIZ ร่วมดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการขอรับการรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการระดับชาติ (Direct Access Entity: DAE) จากกองทุน GCF

GIZ ให้การสนับสนุนกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมในการขอรับการรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการระดับชาติ (Direct Access Entity: DAE) จากกองทุน GCF

ประเทศไทยในฐานะภาคีของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework on Climate Change: UNFCCC) ได้แสดงเจตน์จำนงค์ต่อประชาคมโลกที่จะดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ได้ร้อยละ 20 จากกรณีปกติของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 และอาจจะเพิ่มเป็นร้อยละ 25 ในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านการเงิน องค์ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) และโอกาสในการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน GCF อย่างไรก็ตามประเทศไทยจำเป็นต้องมีหน่วยงานปฏิบัติการระดับชาติ (Direct Access Entity: DAE) เพื่อการเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน GCF อย่างเต็มรูปแบบ

ในระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน พ.ศ. 2561 GIZ และผู้เชี่ยวชาญ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินและวิเคราะห์ช่องว่างของกองทุนสิ่งแวดล้อมในการขอรับการรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการระดับชาติจากกองทุน GCF รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติ และแผนที่นำทางเพื่อมุ่งสู่การได้รับการรับรองดังกล่าวต่อไป

โดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai – German Climate Programme: TGCP) และโครงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของกองทุน GCF ในประเทศไทย ระยะที่ 2 ซึ่ง สผ. ร่วมกับสำนักเลขาธิการกองทุน GCF กระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) ผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกันดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อมในการขอรับการรับรองจากกองทุน GCF ซึ่งเป็นกองทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน เตรียมความพร้อมแก่หน่วยงานภายในประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกองทุน GCF รวมถึงผลักดันการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนให้เกิดการลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การหารือถึงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการขอรับการรับรองจากกองทุน

การเข้าถึงกองทุน GCF จึงเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถขอรับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้บรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ต่อไป

รูปภาพโดย คุณอนุสรา แท่นพิทักษ์ GIZ