กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ ปี พ.ศ.2560 (ภาษาไทย)