กรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ