ข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง “Accessing GCF financing instruments: Learning from international experiences to overcome challenges for climate change non-grant finance in Thailand”

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 สผ.ร่วมกับ GIZ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค (Regional Workshop) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับผู้แทนจากกองทุน GCF และจากภาคการเงินการคลังทั้งในและต่างประเทศในประเด็นการขอรับการรับรองเป็นหน่วยปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระดับชาติ (Direct Access Entity: DAE) และการพัฒนาโครงการหรือแผนงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

รูปภาพ: GIZ/นายปัฐพงศ์ โพธิ์เล็ก

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยประสานงานหลักของประเทศ (National Designated Authority: NDA) ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF Readiness and Preparatory Support Programme) ระยะที่ ๒ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค (Regional Workshop) เรื่อง “Accessing GCF financing instruments: Learning from international experiences to overcome challenges for climate change non-grant finance in Thailand” ขึ้น ในวันอังคารและพุธที่ 26 – 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน GCF การขอรับการรับรองเป็นหน่วยปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระดับชาติ (Direct Access Entity: DAE) ของกองทุนฯ เกณฑ์การลงทุนและรูปแบบกลไกทางการเงินของ GCF ให้กับผู้แทนจากภาคการเงินการคลังของประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับผู้แทนจากกองทุน GCF และจากภาคการเงินการคลังทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับโอกาส อุปสรรคและความท้าทายในการขอรับการรับรองฯ และการพัฒนาโครงการหรือแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและด้านการปรับตัว รวมทั้งรูปแบบทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน GCF ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

อนึ่งเอกสารประกอบการประชุมฯดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร 0 2265 6692

อีเมล gcfundthailand@gmail.com

บรรยากาศการประชุมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้แทนจากภาคการเงินการคลังทั้งในและต่างประเทศ

รูปภาพ: GIZ/นายปัฐพงศ์ โพธิ์เล็ก &นายนที ทองจันทร์