ข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมความก้าวหน้าโครงการ GCF Readiness III  “การเสริมสร้างศักยภาพของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นกลไกสำคัญทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในฐานะหน่วยประสานงานหลักของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) ประเทศไทย และกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ GIZ ได้จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำเสนอข้อสรุปและคำแนะนำต่อกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมในการขอเข้ารับการรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการระดับชาติ (Direct Access Entity: DAE) ของกองทุน GCF รวมทั้งหลักเกณฑ์ของ GCF และกรอบการดำเนินงานของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในฐานะหน่วยประสานงานหลัก ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ GCF Readiness III เพื่อสนับสนุนกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการขอเข้ารับการรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการระดับชาติ (Direct Access Entity: DAE) โดยมีที่ปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำและปรับปรุงเอกสาร นโยบายการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และเพศสภาพ สำหรับโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ซึ่งการขอขึ้นทะเบียนเป็น DAE นี้ จะช่วยให้กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้โดยตรง และเพื่อเป็นหนึ่งในกลไกทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

โครงการ GCF Readiness III นี้ มี GIZ เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการรับรองเป็น DAE และเพื่อเป็นกลไกทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่มกราคม 2563 –  ธันวาคม 2564