ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมความก้าวหน้าโครงการ GCF Readiness III “การเสริมสร้างศักยภาพของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นกลไกสำคัญทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย”
คณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของไทยร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับเยอรมนี
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง “Accessing GCF financing instruments: Learning from international experiences to overcome challenges for climate change non-grant finance in Thailand”
สผ. และ GIZ ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของประเทศให้บรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC)
สผ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมและการลงทุนจากภาคเอกชนในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ดำเนินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคเอกชน
GIZ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย เพื่อให้สามารถเข้าถึงกองทุนภูมิอากาศสีเขียว