โครงการและแผนงาน

โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของกองทุน GCF ในประเทศไทย

กองทุนภูมิอากาศสีเขียวให้การสนับสนุนโครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของกองทุน GCF ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงการสนับสนุนจากกองทุน GCF รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของประเทศในการดำเนินงาน

โครงการเตรียมความพร้อม
หน่วยงานร่วมดำเนินการ
สาขาการเตรียมความพร้อม
วันที่ส่ง
ผลงานเด่น
GGGI กรอบยุทธศาสตร์ 9 กันยายน 2561
GIZ กรอบยุทธศาสตร์ 29 มกราคม 2561
GIZ เสริมสร้าง NDA 19 สิงหาคม 2559
แนวคิดโครงการ
ชื่อแนวคิดโครงการ
หน่วยงานปฎิบัติการที่ได้รับการรับรอง
วันที่ส่ง
Enhancing Climate Resilience in Thailand through
Effective Water Management and Sustainable Agriculture
UNDP 21 กันยายน 2559
ข้อเสนอโครงการของประเทศไทย
ชื่อข้อเสนอโครงการ
หน่วยงานปฎิบัติการ
วันที่ส่ง
Building Climate Change Mitigation and
Climate Resilent Coastal Communities and Ecosystems in Asia
IUCN 12 October 2560
Enhance Climate Resilience in Thailand through
Effective Water Management and Sustainable Agriculture
UNDP 12 October 2560